IFK kräver förbättringar kring utbildningsbidraget

Upplands FF skickade under vecka 20 ut en förfrågan till distriktets samtliga föreningar. Förfrågan föranleddes av IFK Uppsalas tidigare skrivelse till Svenska Fotbollförbundet, där klubben kräver förbättringar av Fogis så att berörda föreningar informeras per automatik när fråga om så kallat utbildningsbidrag uppstår. (Se nedan.) Upplands FF har förklarat sig villiga att driva frågan vidare mot Svenska Fotbollförbundet om det bara finns stöd bland distriktets övriga föreningar.

IFK Uppsala hoppas naturligtvis att de klubbar i distriktet som delar vår åsikt besvarar den förfrågan som Upplands FF skickat ut. Tillsammans kan vi då förmå Upplands FF att driva frågan om ett Fogis med utökad funktionalitet för vår räkning.

IFK Uppsalas skrivelse till Svenska Fotbollförbundet 2018-04-24:

IFK Uppsala upplever att det system som idag tillämpas för att reglera utbildningsbidraget inte fungerar som avsett. Vi vill därför att:

  • Svenska Fotbollförbundet anpassar Fogis så att samtliga berörda föreningar meddelas per automatik när fråga om utbildningsbidrag uppstår.
  • prövningstiden på två år tas bort eller förlängs väsentligt (Representationsbestämmelserna Kapitel 7 § 3).
  • Svenska Fotbollförbundet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda hur utbildningsbidraget efterlevs i praktiken.

Bakgrund

Sedan utbildningsbidraget infördes har vår förening haft stora problem med att bevaka, utreda och erhålla de bidrag som vi enligt Representationsbestämmelserna haft rätt till. Enligt vårt förmenande finns det anledning att anta att detta är ett utbrett problem inom svensk fotboll.

Väl medvetna om att det är den professionella föreningens skyldighet att inom 30 dagar beräkna och betala ut ersättningen, så kan vi endast konstatera att vi inte vid ett enda tillfälle kontaktats av en förening som velat göra just detta. Det har, utan undantag, varit vi som utbildande förening som fått driva frågorna. För vår del handlar det om minst åtta ärenden under årens lopp och de klubbar vi haft att göra med har spelat i allt från division 2 till Allsvenskan.

Vi tycker egentligen att dagens bestämmelser är ganska enkla att förstå, men några av våra elitföreningar tycks, av oklar anledning, vara av en annan åsikt. I brist på hållbara förklaringar kan vi inte annat än anta att det helt enkelt saknas vilja att förstå och efterleva bestämmelserna. För att beivra detta kräver vi att Fogis funktionalitet byggs ut så att samtliga berörda föreningar meddelas per automatik när fråga om utbildningsbidrag uppstår.

Den tvååriga prövningstiden för att initiera ett ärende mot förening som brutit mot bestämmelserna måste förlängas. Så sent som under våren 2018 kunde vi till exempel konstatera att en klubb borde ha betalt utbildningsbidrag till oss för fyra år sedan. En avisering från Fogis skulle ha förhindrat att denna situation uppstod och en mindre snäv prövningstid skulle gett oss möjlighet att initiera ett ärende mot berörd klubb.

Då det finns all anledning att tro att vad vi beskrivit ovan är ett utbrett problem inom svensk fotboll, föreslår IFK Uppsala att Svenska Fotbollförbundet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda hur utbildningsbidraget efterlevs i praktiken. I gruppens uppdrag bör det ingå att ge förslag på hur system och regelverk kan förbättras så att utbildande föreningar erhåller det bidrag som stipuleras i Representationsbestämmelserna. Det kan inte vara meningen att svensk breddfotboll ska subventionera elitföreningarnas satsningar genom att stå för spelarnas utbildningskostnader.