Årsmöte 25/3

IFK Uppsalas årsmöte 2020 kommer att hållas onsdagen den 25 mars kl. 19.00. Mötet äger rum i Domarringens skolmatsal. Årsmötet kommer bland annat att behandla en motion om stadgeändring.

» Dagordning (PDF)
» Motion rörande stadgeändring, paragraf 16 (PDF)

DAGORDNING

1.  Mötets öppnande
2.  Upprop och fastställande av röstlängd
3.  Fråga om mötets behöriga utlysande
4.  Val av mötesordförande och protokollförare
5.  Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare)
6.  Fastställande av dagordning
7.  Fastställande av datum för protokolljustering
8.  Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för 2019
9.  Resultat- och balansräkning för 2019
10.  Revisorernas berättelse
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.  Beslut om resultatdisposition
13.  Beslut om medlemsavgifter för 2021
14.  Beslut om verksamhetsplan för 2020
15.  Beslut om budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2020
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter för det
kommande verksamhetsåret
17.  Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
18.  Val av styrelseledamöter för en tid av ett resp. två år
19.  Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
20.  Val av revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
21.  Val av valberedning för en tid av ett år
22.  Behandling av motioner
23.  Övriga frågor
24.  Årsmötets avslutande